ReadyPlanet.com
dot dot
ปาย - อ่างขาง - โครงการหลวง
เลย - ภูเรือ - เชียงคาน 4วัน 2คืน

เลย-ภูเรือ-เชียงคาน

อุทยานภูเรือ-ด่านซ้าย-พระธาตุศรีสองรัก-วัดเนรมิตวิปัสนา-แก่งคุดคู้

ตักบาตรข้าวเหนียว-สวนหินผางาม-คุนหมิงเมืองไทย 

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 4 วัน 2 คืน

          เที่ยวชม อ.เชียงคาน เมืองน่ารักโรแมนติก ริมแม่น้ำโขงที่เงียบสงบ ชมบ้านไม้อายุกว่า 100 ปี ที่ยังคงเอกลักษณ์ของที่นี่ เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมวิวทิวทัศน์ที่ผาโหล่นน้อย ยอดภูเรือ จุดหนาวสุดในสยาม หินพระศิวะ  นมัสการพระพุทธชินราชจำลองที่วัดเนรมิตวิปัสนา สักการะพระธาตุศรีสองรัก ชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่แก่งคุดคู้ เที่ยววัดศรีคุนเมือง สวนหินผางาม-คุนหมิงเมืองไทย  

พัก รีสอร์ท อ.ภูเรือ 1 คืน และ รีสอร์ท อ.เชียงคาน 1 คืน

 

กำหนดการเดินทาง           

วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ-ภูเรือ

21.30 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22.00 น.   ออกเดินทางสู่ อ.ภูเรือ โดยรถบัสปรับอากาศ2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารกล่อง(1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง    ภูเรือ-วัดเนรมิตวิปัสสนา-พระธาตุศรีสองรัก-เชียงคาน-แก่วคุดคู้

05.00 น.   ถึง อ.ภูเรือ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น นำท่านเดินทางขึ้นพิชิตยอดภูเรือ (สูง 1,365 เมตร) จุดหนาวที่สุดของประเทศ ในช่วงฤดูหนาว นมัสการพระพุทธรูปบนยอดเขา ชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า จากนั้นชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าสลับกับป่าสน ชมหินพระศิวะ สวนหินขันหมาก ชมผาโหล่นน้อย จุดชมวิวที่สวยงามของภูเรือ แล้วเดินทางลงสู่ อ.ภูเรือ

07.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.30 น.   เดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย

09.30 น.   นำท่านนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับองค์พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลือกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต(ลาว) (กรุณางดแต่งกายสีแดงขึ้นสักการะพระธาตุ)

10.30 น.   ชม วัดเนรมิตวิปัสนา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ให้ท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ชมสถาปัตยกรรมภายในวัดที่สร้างจากศิลาแลง สวยงามแปลกตา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหาร

11.30 น.   นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย ชมรูปแบบของหน้าโขนที่มีสีสันสวยงาม เรื่องราวความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน

12.00 น.   บริการอาการกลางวัน(3) ร้านกิ๊ฟก๊าบ อ.ด่านซ้าย

13.00 น.   เดินทางสู่ ไร่ทีเอสที เป็นแปลงดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ที่จัดแสดงไว้อย่างงดงาม และพบกับ ฟักทองยักษ์ ที่จะทำให้ท่านอัศจรรย์ใจ

15.00 น.   นำท่านแวะ ร้าน ชาโต้เดอเลย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าไวน์ชั้นดี ชา โต้ เดอ เลย บรั่นดี วิคตอรี่ รสนุ่ม องุ่นไร้เมล็ด มะคาดาเมีย เป็นต้น

16.00 น.   เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก รีสอร์ท อ.ภูเรือ ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับดอกไม้นานาพันธุ์ ภายในรีสอร์ทที่จัดไว้อย่างสวยงาม

18.30 น.   บริการอาหารค่ำ(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท แล้วพักผ่อนยามค่ำคืน

 

วันที่สามของการเดินทาง    ถ้ำเพียงดิน-แก่งคุดคู้-วัดศรีคุนเมือง-เชียงคาน

07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.   ออกเดินทางจากรีสอร์ท เดินทางสู่ อ.เชียงคาน

10.00 น.   แวะนมัสการ วัดถ้ำผาปู่ ซึ่งเดิมเป็นสถานที่พระภิกษุสงฆ์สายวิปัสสนามาจำพรรษาอยู่เนืองๆ ทำให้มีผู้คนมากราบไหว้ จนกระทั่งมีการสร้างวัดขึ้น ภายในมีถ้ำมากมาย ชม ถ้ำเพียงดิน มีพะพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมายุ 72 พรรษา

11.00 น.   เดินทางสู่ แก่งคุดคู้ แก่งหินในลำน้ำโขง จุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่งดงามแห่งหนึ่ง โดยมีธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่ที่เขียวขจีเป็นฉากหลัง และให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผ้านวม มะพร้าวแก้วที่ขึ้นชื่อ

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน(6) ร้านอาหารครัวต้นโขง

13.00 น.   เดินทางสู่ วัดท่าคก(ถนนชายโขง ซอย20-21) ณ อำเภอเชียงคาน ชมอุโบสถศิลปะแบบล้านช้าง ชมพระพุทธรูปปูนปั้น พระพุทธรูปทองเหลือง พระเขี้ยวแก้ว พระพุทธรูปแกะด้วยไม้ และศิลาจารึกรูปใบพายเป็นหินทราย

14.30 น.   นำท่านสู่ วัดศรีคุนเมือง (ถนนชายโขง6-7) แหล่งรวมศิลปะล้านนาและล้านช้าง อุโบสถและพระประธานมีลักษณะคล้ายที่วัดเชียงทอง (หลวงพระบาง สปป.ลาว) มีองค์พระธาตุสีเหลืองตั้งเด่นอยู่กลางวัด

16.00 น.   ให้ทุกท่านดื่มด่ำกับความงามริมฝั่งโขง เดินชมความงามของบ้านไม้เก่า อายุกว่าร้อยปี ที่ตั้งเรียงรายสองฝั่งถนน สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในบรรยากาศแสนโรแมนติก

17.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านพัก อ.เชียงคาน (ที่พัก อ.เชียงคาน จะไม่มีรีสอร์ทขนาดใหญ่ ที่พักส่วนใหญ่เป็นบ้านพักหรือเกรสเฮ้าส์ ประมาณ ไม่เกิน10ห้อง)

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ(7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่สี่ของการเดินทาง        ตักบาตรข้าวเหนียว-สวนหิน ผางาม-กรุงเทพฯ

05.30 น.   ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส ร่วมทำบุญที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้าน ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว สัมผัสบรรยากาศยามเช้าของ อ.เชียงคาน ริมแม่น้ำโขง ที่น่าประทับใจ

07.00 น.   บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.   เดินทางสู่ กิ่ง อ.หนองหิน เพื่อชมความงดงามของสวนหิน ผางาม

10.00 น.   ถึง สวนหิน ผางาม คุนหมิง เมืองไทย มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำท่านชมแนวผาหินปูนสูงใหญ่แลดูเป็นสง่า ทอดตัวเป็นแนวยาว โดดเด่นท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี ภายในมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน คล้ายกับผจญภัยอยู่ในเขาวงกต บางช่วงต้องปีนป่ายเพิงหิน หรืออาจต้องมุดลอดโพรงถ้ำ

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน(9) ร้านลาบเป็ดเมืองอุบล(สวนหินผางาม)

13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ จ.สระบุรี

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ(10) ภัตตาคารเกียวอัน จ.สระบุรี จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

21.00 น.   เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ   เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

 

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 1 ท่าน ท่านละ

     บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องพักคู่ ท่านละ

     บาท

เด็ก 3-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

     บาท

เด็ก 3-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง

     บาท

เด็ก 3-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง

     บาท

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เพิ่มท่านละ

     บาท

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ต้องมีจำนวนลูกค้าอย่างต่ำ 30 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1.   ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ                          6.  ค่าที่พัก 2 คืน ตามรายการที่ระบุ    
 2.  ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ             7.  ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ        
 4. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1.      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 2.      ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3.      ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
 4.      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 5.      ค่าอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

สิ่งที่ควรนำติดตัว

ð     ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย

ð     เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
 2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

กรณีชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาโอนเงินเข้าธนาคารดังรายละเอียด

ชื่อบัญชี

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

หมายเลขบัญชี

นายสุชิน  เตียนโพธิทอง

ไทยพาณิชย์

สุขุมวิท 103

ออมทรัพย์

259 205041 -6

หมายเหตุ  กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-671-3012

 1. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง  15  วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
 2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
 4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลักCopyright © 2009 All Rights Reserved.

 

A'CROSS TRAVEL AND LEISURE CO.,LTD
  115 Rompo Mansion, Room.105, Rimtangrodfai-Saipaknam Rd , , Klongtoey ,   Bangkok   10110 ,  Thailand
Tel :  02 671 2138 - 40      Fax :  02 671 3012
Email : info@acrosstravel.th.com   Website : www.acrossthai-tc.com